Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI cover

Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI

Kim Kiyosaki

1. Chương 00
2. Chương 01 02
3. Chương 03
4. Chương 04 05
5. Chương 06 07
6. Chương 08 09
7. Chương 10
8. Chương 11 12
9. Chương 13 14
10. Chương 15
11. Chương 16 17
12. Chương 18
13. Chương 19
14. Chương 20
15. Chương 21
16. Chương 22 23
17. Chương 24 (hết)

(*) Your listen progress will be continuously saved. Just bookmark and come back to this page and continue where you left off.

Genres

Summary

* 47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân * 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng li hôn * Trong năm đầu tiên sau li hôn, chuẩn sống của phụ nữ rơi xuống dưới mức trung bình * Trong số những người lớn tuổi sống trong nghèo đói thì 3 trong số đó là phụ nữ - và 80% phụ nữ không nghèo đói khi chống họ còn sống * 90% phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong suốt cuộc đời mình.